Política de Privacitat

Introducció

La protecció del dret a la intimitat i en concret, del dret a la protecció de dades personals és un dels principis bàsics del Grup Catalana Occidente.

El Grup Catalana Occidente Actius Immobiliaris S.L. (d’ara endavant GCOAI) és l’entitat del Grup Catalana Occidente responsable de la gestió de la Torre Bellesguard d’Antoni Gaudí, així com de la seva pàgina web oficial https://bellesguardgaudi.com/. En aquest sentit, aquesta Entitat és responsable del tractament de les dades personals dels visitants de Torre Bellesguard i dels usuaris de qualsevol dels serveis prestats per aquesta Entitat, com la navegació a través de la pàgina web indicada, sent l’objectiu d’aquesta política de privacitat explicar, d’acord amb el que s’estableix en el Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades de la Unió Europea, en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i en la seva normativa de desenvolupament, vigent a cada moment (la “Normativa de Protecció de Dades Personals”), la forma en la qual es tractaran les dades personals que puguin ser recaptats dels interessats esmentats.

Qui és la delegada de protecció de dades?

La delegada de protecció de dades és la persona designada pel Grup Catalana Occidente, per a vetllar pel compliment de la Normativa de Protecció de Dades Personals, amb qui pot vostè contactar, especialment quan consideri que no han estat atesos els seus drets i llibertats de protecció de dades, a través de l’adreça de correu postal de l’Entitat responsable o de l’adreça de correu electrònic dpo@grupocatalanaoccidente.com.

Qui és l’autoritat de control de protecció de dades personals?

L’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb seu a Madrid (28001), carrer Jorge Juan, núm. 6, com a autoritat pública independent encarregada de vetllar per la privacitat i la protecció de dades de la ciutadania, davant qui es poden plantejar consultes i/o reclamacions relatives a aquesta matèria en cas que l’interessat consideri que els seus drets i llibertats de protecció de dades no han estat degudament atesos. Per a més informació, pot consultar la pàgina web següent: https://www.agpd.es.

Quines dades personals són objecte de tractament?

Seran objecte de tractament les dades personals recollides directament de l’interessat, incloent els documents que els continguin, i els que es poguessin obtenir en el seu cas mitjançant l’enregistrament de converses telefòniques mantingudes amb els serveis d’atenció al client de Grup Catalana Occidente o a conseqüència de la navegació per aquesta pàgina web d’internet, abans, durant i amb posterioritat a l’establiment de la seva relació amb GCOAI.

Quines són les categories de dades objecte de tractament?

Amb caràcter general, les categories de dades personals objecte del tractament es concreten en les dades de caràcter identificatiu i de contacte de l’interessat, així com les dades generades amb motiu de la navegació a través d’aquesta pàgina web.

En els formularis de contacte que GCOAI pogués habilitar a la disposició de l’interessat, una vegada facilitada la informació prèvia a la recollida de dades, amb remissió a la present política de privacitat, seran objecte del tractament les dades necessàries per a l’establiment del contacte sol·licitat.

Quines són les finalitats del tractament de les dades personals?

La finalitat principal del tractament de les dades personals és el desenvolupament i/o l’execució de la relació establerta amb GCOAI o del servei prestat per part seva.

En relació amb la navegació a través d’aquesta pàgina web, l’usuari té sempre a la seva disposició a efectes informatius la present política de privacitat així com també la política de cookies del Grup Catalana Occidente adaptada a les orientacions de la Guia sobre l’ús de les cookies emesa per l’autoritat de control i a més disposa en tot moment de la possibilitat d’administrar i personalitzar les seves preferències sobre l’ús de cookies.

Així mateix, respecte als formularis de contacte, números de telèfon, bústies de correu electrònic i perfils de xarxes socials que puguin ser posats a la seva disposició, les seves dades és tractaran per a (i) atendre i gestionar les consultes i sol·licituds que realitzi a través dels números de telèfon, formularis de contacte i perfils de xarxes socials facilitats a aquest efecte; (ii) atendre i gestionar els suggeriments, sol·licituds, reclamacions i altres consultes que realitzi a través del formulari corresponent.

Finalment, en el cas que l’usuari l’autoritzi, també es tractaran les dades personals, per a remetre-li informació, fins i tot pels mitjans de comunicació a distància, sobre promocions i esdeveniments relatius a la Torre Bellesguard d’Antoni Gaudí; mostrar-li publicitat personalitzada en la pàgina web, cercadors i xarxes socials.

Quina és la legitimació del tractament de les dades personals?

La legitimació per als tractaments indicats en les finalitats anteriorment descrites es basa en el desenvolupament de la relació establerta o del servei prestat per GCOAI i en el seu cas, en el consentiment específicament atorgat.

Finalment, el tractament de dades personals per a remetre-li informació, fins i tot pels mitjans de comunicació a distància, sobre promocions i esdeveniments relatius a la Torre Bellesguard d’Antoni Gaudí, està legitimat, en el seu cas, pel consentiment atorgat.

Durant quant temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals es conservaran durant tot el temps que estigui vigent la relació amb GCOAI. Una vegada finalitzada aquesta relació, aquestes dades es conservaran durant el temps necessari establert per la normativa que resulti d’aplicació a cada moment, quedant a la disposició dels jutjats i tribunals, el Ministeri Fiscal, les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i/o les administracions públiques competents, en particular les autoritats de control de protecció de dades personals competents, per a l’atenció de les possibles responsabilitats legals o contractuals derivades de la relació o servei en el qual s’ha basat el tractament i durant el termini de prescripció d’aquestes.

Les directrius sobre els terminis de conservació, supressió i bloqueig de les dades personals, es troben concretats en la normativa interna sobre terminis de conservació, supressió i bloqueig de dades personals, com a desenvolupament de la Política de protecció de dades personals i d’ús de recursos TIC del Grup Catalana Occidente.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?

(i) Entitats del Grup Catalana Occidente:

L’informem que les Entitats del Grup Catalana Occidente comparteixen amb diferent grau d’integració, serveis comuns amb la finalitat d’aprofitar les sinergies existents, optimitzar recursos i oferir un millor servei als interessats, motiu pel qual han subscrit diversos contractes marc de prestació de serveis recíprocs, que impliquen l’accés a dades personals gestionades per altres Entitats del Grup Catalana Occidente, i que abasten diverses prestacions de serveis, incloent, de forma merament enunciativa i no limitativa, les següents:

  1. Serveis prestats a les Entitats del Grup Catalana Occidente per Grup Catalana Occidente, Tecnologia i Serveis A.I.E.: (i) hosting i allotjament de dades, (ii) manteniment i gestió de sistemes, comunicacions i equips informàtics, (iii) seguretat de la informació i dels sistemes que els suporten, (iv) desenvolupament i manteniment d’aplicacions informàtiques, (v) prestació del servei de la tramitació de sinistres, (vi) reporti d’informació relacionada amb els serveis prestats, (vii) manteniment i gestió dels sistemes de control de presència, sistemes de seguretat i videovigilància i (viii) gestió documental, impressió, impremta i etiquetaje.
  2. Serveis prestats a les Entitats del Grup Catalana Occidente per Grup Catalana Occidente Contact Center A.I.E.: (i) prestació del servei d’atenció als clients a través de qualssevol mitjans, inclosos els mitjans a distància, com a telèfon, internet i/o xarxes socials i (ii) realització de campanyes i enquestes de satisfacció.

(ii) Organismes i autoritats oficials:

Les dades personals seran facilitats a tots aquells destinataris als qui GCOAI estigui obligada a comunicar aquesta informació en compliment d’obligacions legals, incloent, de forma merament enunciativa i no limitativa, organismes i administracions públiques competents, com l’Agència Espanyola de l’Administració Tributària o les hisendes forals, les autoritats de control de protecció de dades personals, els jutjats i tribunals, els òrgans supervisors corresponents, el Ministeri Fiscal i/o les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

Com a titular de les seves dades personals, li assisteixen els drets exposats a continuació, que podrà exercitar acreditant la seva identitat, davant la delegada de protecció de dades a través de la seva adreça de contacte dpo@grupocatalanaoccidente.com:

  1. Dret d’accés. Vostè pot sol·licitar informació sobre les dades personals que GCOAI tingui sobre la seva persona i sobre els tractaments dels quals estan sent objecte, així com obtenir una còpia dels mateixos en un format estructurat, d’ús comú i fàcil lectura.
  2. Dret de rectificació. Vostè pot sol·licitar la rectificació de les dades personals que resultin inexactes, i igualment té dret a sol·licitar que es completin les dades personals que siguin incomplets, inclusivament mitjançant una declaració addicional.
  3. Dret de supressió. Vostè pot sol·licitar la supressió de les seves dades personals quan els mateixos ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits pel responsable del tractament, o quan vostè retiri el consentiment en què es basa el tractament. No serà aplicable aquesta sol·licitud quan el tractament sigui necessari sobre la base de l’assenyalat en l’apartat “Quina és la legitimació del tractament de les dades personals?” anterior. 
    En aquest sentit, en l’àmbit digital si vostè exercita el seu dret a l’oblit, l’Entitat es dirigirà al proveïdor de serveis d’internet per a traslladar la seva sol·licitud relativa al cessament del tractament de les dades personals que li incumbeixin, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, i en aquest cas únicament seran conservats pel responsable per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions. No serà aplicable aquesta sol·licitud quan el tractament sigui necessari sobre la base de l’assenyalat en l’apartat “Quina és la legitimació del tractament de les dades personals?” anterior, bé el tractament sigui necessari en l’exercici del dret a la llibertat d’expressió i informació o per raons d’interès públic.
  4. Dret d’oposició. Vostè pot oposar-se al tractament de les seves dades personals, tret que concorrin motius d’interès legítim després de l’anàlisi dels pros i els contres per a continuar amb el tractament de les dades personals, i en aquest cas, únicament seran conservats pel responsable per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions. No serà aplicable aquesta sol·licitud quan el tractament sigui necessari sobre la base de l’assenyalat en l’apartat ““Quina és la legitimació del tractament de les dades personals?” anterior.
  5. Dret a la limitació del tractament. Vostè pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals, la qual cosa podria implicar en el seu cas el bloqueig de les dades, en les següents circumstàncies: (i) quan vostè impugni l’exactitud de les dades, (ii) quan el responsable s’oposi a la supressió de dades per ser lícit el tractament, (iii) quan el responsable ja no necessiti les dades però siguin precisos per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o, (iv) quan vostè s’hagi oposat al tractament, mentre el responsable verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els seus; i en aquest cas únicament seran conservats pel responsable per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
  6. Dret de portabilitat. Quan sigui tècnicament possible, vostè pot sol·licitar que les dades personals que li incumbeixin objecte de tractament automatitzat siguin transmesos a un altre responsable del tractament, o a vostè mateix com a interessat, en un format estructurat, d’ús comú i fàcil lectura, i sense perjudici dels seus drets de supressió o a l’oblit, i en aquest cas únicament seran conservats pel responsable per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Tota comunicació i qualsevol actuació realitzada en el context de l’exercici dels seus drets seran a títol gratuït. Quan les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives, especialment pel seu caràcter repetitiu, GCOAI podrà cobrar un cànon raonable en funció dels costos afrontats per a la seva atenció.

Confidencialitat de les dades personals

GCOAI adoptarà des del començament del tractament de les dades personals les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat necessàries, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, per a garantir la integritat, confidencialitat, disponibilitat i resiliència de les dades personals, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

L’informem que els servidors informàtics d’alguns proveïdors de serveis del Grup Catalana Occidente podrien estar situats en països fora de la Unió Europea, on, si el nivell de protecció de la privacitat no fos equivalent a l’establert en la Normativa de Protecció de Dades Personals, per absència de decisió d’adequació de la Comissió Europea, l’Entitat adoptarà les garanties adequades previstes en la Normativa de Protecció de Dades Personals per a les transferències a tercers països i organitzacions internacionals, amb les excepcions a situacions específiques expressament previstes, a fi d’assegurar que el nivell de protecció dels interessats no es vegi menyscabat, així com les mesures apropiades i necessàries per a la millor salvaguarda dels drets dels interessats i la seguretat de la informació, sobre la base de les mesures tècniques disponibles a cada moment.

En relació amb la navegació a través d’aquesta pàgina web, l’usuari té sempre a la seva disposició a efectes informatius la present política de privacitat així com també la política de cookies del Grup Catalana Occidente adaptada a les orientacions de la Guia sobre l’ús de les cookies emesa per l’autoritat de control i a més disposa en tot moment de la possibilitat d’administrar i personalitzar les seves preferències sobre l’ús de cookies.

Vigència de la política de privacitat

GCOAI manifesta que la política de privacitat publicada en aquesta pàgina web serà sempre la vigent a cada moment, reservant-se el dret a modificar-la sempre que sigui necessari. Si el visitant i/o l’usuari d’aquesta pàgina web volguessin accedir a versions anteriors, poden dirigir-se a la delegada de protecció de dades a través de la seva adreça de contacte dpo@grupocatalalanaoccidente.com.

Copyright

L’Entitat es reserva tots els drets relatius al contingut d’aquesta política de privacitat. Queda rigorosament prohibida, sense autorització escrita, la reproducció, distribució, transformació, manipulació, comunicació pública o qualsevol altre acte d’explotació total o parcial, gratuït o onerós, del present document.

GCOAI es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, quantes modificacions, variacions, supressions o cancel·lacions en els continguts i en la forma de presentació d’aquests, consideri necessari.